VO BACELL MUSLIM

Beranda » Uncategorized » APA YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA ISLAM?

APA YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA ISLAM?

Oleh: Ustadz Fuad Al-Hazimi

Ini adalah sebuah pertanyaan terkadang menggelitik hati kita dan bisa memiliki banyak interpretasi dan tafsir tergantung siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya

Pertama, jika pertanyaan ini
datang dari syaikh atau ustadz kepada muridnya, itu artinya ia sedang mempertanyakan atau
memberikan harapan yang besar kepada si murid untuk
mengabdikan diri, harta dan
ilmunya untuk Islam

Kedua, jika pertanyaan ini datang dari orang tua kepada anak-anaknya itu
artinya mereka sangat menaruh harapan yang besar kepada generasi pelanjutnya agar meneruskan perjuangan kedua orang tuanya dengan
membaktikan seluruh apa yang telah mereka wariskan untuk Islam, baik harta, ilmu, harapan, cita-cita maupun asa. Karena di tangan anak-anak inilah tongkat estafet perjuangan orang tua akan dilanjutkan dan kelak mereka akan dikumpulkan di jannah Allah bersama anak cucu
mereka.

ﻭَﺍﺗَّﺒَﻌَﺘْﻬُﻢْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘُﻬُﻢْ ﺑِﻬِﻢْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘَﻬُﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁَﻣَﻨُﻮﺍ‎ ‎ﺃَﻟَﺘْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻠِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﺷَﻲْﺀٍ ﺑِﺈِﻳﻤَﺎﻥٍ ﺃَﻟْﺤَﻘْﻨَﺎ

“Dan orang-oranng yang
beriman, dan yang anak cucu
mereka mengikuti mereka
dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka[1] dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya” (Q.S. Ath-Thuur: 21)

Ketiga, jika pertanyaan itu
muncul dari rekan seperjuangan kita, bisa jadi ia sedang memompa semangat kita agar lebih maksimal dan berjuang dan “berjual beli” dengan Allah.

ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫَﻞْ ﺃَﺩُﻟُّﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ‎ ‎ﺗِﺠَﺎﺭَﺓٍ ﺗُﻨْﺠِﻴﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋَﺬَﺍﺏٍ ﺃَﻟِﻴﻢٍ . ﻳَﺎ‎ ‎ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺄَﻣْﻮَﺍﻟِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﻻﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺗُﺠَﺎﻫِﺪُﻭﻥَ ﻓِﻲ

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih ? (yaitu) Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan
memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah ‘Adn. Itulah
keberuntungan yang besar”. (Q.S. Ash- Shoff 10 – 11)

Keempat, namun jika pertanyaan itu muncul karena meragukan kesungguhan kita dalam beramal, meremehkan kita atau bahkan hanya
bermaksud menghina dan
mengecilkan amal dan kontribusi kita maka rasanya kita tidak perlu berkecil hati karena Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dan yang tampak dan Dia lebih Mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Dalam
perjuangan ini ada banyak sekali peran, andil dan kontribusi yang bisa kita pilih. Ada yang tampak di permukaan, namun ada juga yang bahkan orang terdekat kita pun tidak perlu tahu. Bahkan ada banyak hal yang lebih baik hanya kita dan Allah saja yang tahu, walaupun konsekwensinya mungkin kita akan dicerca, diejek atau bahkan tidak lagi dipercaya,
dituduh dengan berbagai tuduhan yang sangat
menyakitkan :

ﺑُﻄُﻮﻥِ ﺃُﻣَّﻬَﺎﺗِﻜُﻢْ ﻫُﻮَ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻜُﻢْ ﺇِﺫْ ﺃَﻧْﺸَﺄَﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﺃَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻫُﻮَ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦِ ﻭَﺇِﺫْ ﺃَﻧْﺘُﻢْ ﺃَﺟِﻨَّﺔٌ ﻓِﻲ‎ ‎ﺍﺗَّﻘَﻰ ﻓَﻠَﺎ‎ ‎ﺗُﺰَﻛُّﻮﺍ

“Dia (Allah) lebih Mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari
tanah dan ketika kamu masih
janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang
bertakwa”.
(Q.S. An-Najm 32)

ﺷَﺎﻛِﻠَﺘِﻪِ ﻓَﺮَﺑُّﻜُﻢْ ﺃَﻋْﻠَﻢُ‎ ‎ﺳَﺒِﻴﻠًﺎ ﻗُﻞْ ﻛُﻞٌّ ﻳَﻌْﻤَﻞُ ﻋَﻠَﻰ‎ ‎ﺑِﻤَﻦْ ﻫُﻮَ ﺃَﻫْﺪَﻯ

“Katakanlah : “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”.
Maka Tuhanmu lebih
mengetahui siapa yang lebih
benar jalan-Nya”. (Q.S. Al- Isra’:84)

ﺑِﻻﻠَّﻪِ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ ﺑَﻴْﻨِﻲ ﻭَﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ‎ ‎ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ ﻗُﻞْ ﻛَﻔَﻰ‎ ‎ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺧَﺒِﻴﺮًﺍ

“Katakanlah: “Cukuplah Allah
menjadi saksi antara aku dan
kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya”. (Q.S. Al-Isra’: 96)

ﻭَﻗُﻞِ ﺍﻋْﻤَﻠُﻮﺍ ﻓَﺴَﻴَﺮَﻯ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻤَﻠَﻜُﻢْ‎ ‎ﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﻭَﺳَﺘُﺮَﺩُّﻭﻥَ ﺇِﻟَﻰ‎ ‎ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﻋَﻻِﻢِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻓَﻴُﻨَﺒِّﺌُﻜُﻢْ ﺑِﻤَﺎ

“Dan Katakanlah : “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang- orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) yang mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
(Q.S. At-Taubah: 105)

ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑَﺎﻕٍ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻳَﻨْﻔَﺪُ ﻭَﻣَﺎ
ﺃَﺟْﺮَﻫُﻢْ‎ ‎ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﻭَﻟَﻨَﺠْﺰِﻳَﻦَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺒَﺮُﻭﺍ
ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﺆْﻣِﻦٌ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦِ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ
ﻣِﻦْ ﺫَﻛَﺮٍ ﺃَﻭْ ﺃُﻧْﺜَﻰ‎ ‎ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﻓَﻠَﻨُﺤْﻴِﻴَﻨَّﻪُ ﺣَﻴَﺎﺓً ﻃَﻴِّﺒَﺔً ﻭَﻟَﻨَﺠْﺰِﻳَﻨَّﻬُﻢْ ﺻَﻻِﺤًﺎ ﺃَﺟْﺮَﻫُﻢْ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦِ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ

“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. dan Sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan. Barangsiapa yang
mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.
(Q.S. An-Nahl 96 – 97)

So keep moving and never give up (terus beramal dan jangan pernah putus asa)

ﻭَﻧُﺴُﻜِﻲ ﻭَﻣَﺤْﻴَﺎﻱَ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻗُﻞْ ﺇِﻥَّ ﺻَﻠَﺎﺗِﻲ‎ ‎ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﻻَﻤِﻴﻦَ . ﻟَﺎ
ﺃَﻭَّﻝُ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻭَﻣَﻤَﺎﺗِﻲ
ﻟَﻪُ ﻭَﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺃُﻣِﺮْﺕُ ﻭَﺃَﻧَﺎ

“Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.. tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.
(Q.S. Al-An’am 162 – 163)

ﺗَﺮْﺿَﻲ‎ ‎ﺭَﺑﺎَّﻩْ ﺧُﺬْ ﻣِﻨﺎَّ ﻣﺎَ ﺗَﺸﺎَﺀُ ﺣَﺘَّﻲ

Ya Rabbi… ambillah apa yang ada dariku sesuka-Mu asalkan Engkau ridho padaku. [Ahmed Widad]

[1]Maksudnya: anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat bapak- bapak
mereka,dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: